زبان انگلیسی - دکتر نیرومی زاده

دانلود رایگان کتاب های زبان شناسی برای دانشجویان رشته زبان انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های زبان شناسی برای دانشجویان رشته زبان انگلیسی The Study of Language
George Yule
4th Edition


Click Here.

An Introduction to Language
Victoria Fromkin, R. Rodman and N. Hyams           
9th Edition

Click Here.

The Handbook of Linguistics

Click Here.