زبان انگلیسی - دکتر نیرومی زاده

The Longest word in English

Click on
Wikipedia