زبان انگلیسی - دکتر نیرومی زاده

IELTS Listening Sample Tasks

Downloadable Listening Sample Tasks

در ادامه ی مطلب

Listening Sample Task - Form Completion (PDF, 59KB)
IELTS Listening Recording 1 (MP3, 1.2MB)

Listening Sample Task - Multiple Choice (PDF, 16KB)

IELTS Listening Recording 2 (MP3, 402KB)
Listening Sample Task - Short Answer (PDF, 25KB)
IELTS Listening Recording 3 (MP3, 574KB)
Listening Sample Task  - Sentence Completion (PDF, 17KB)
IELTS Listening Recording 4 (MP3, 549KB)
Listening Sample Task - Matching (example 1) (PDF. 21KB)
Listening Sample Task - Matching (example 2) (PDF, 21KB)
Listening Sample Task - Plan/Map/Diagram Labelling (PDF, 25KB)