زبان انگلیسی - دکتر نیرومی زاده

نحوه نمره دهی بخش نوشتاری آیلتس-IELTS Writing Mark Schemes

The two writing questions are marked out of 9

according to the following criteria:


CLICK HERE